Структура та органи управління

Відділ освіти Пулинської селищної ради
ПУЛИНСЬКОГО ЗДО №2 «Сонечко»

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
РАДА ЗАКЛАДУ
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ
КОМІСІЯ З ГРОМАДСЬКОГО  КОНТРОЛЮ ЗА  ХАРЧУВАННЯМ
ДИРЕКТОР ЗДО №2
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ
СТАРША МЕДИЧНА СЕСТРА
ЗАВІДУВАЧ  З ГОСПОДАРСТВА
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ПЕРСОНАЛ

Освітні програми та перелік освітніх компонентів

Зміст освітньої роботи у 2019/2020 навчальному році відповідає Державному стандарту – Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини 6 років перед її вступом до школи.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмами:

  • «Українське дошкілля»
  • «Впевнений старт» для  дітей старшого дошкільного віку.

Перелік основних компонентів, що передбачені програмою

«Українське дошкілля»

Керуючись Законом України “Про дошкільну освіту” (ст. 23), Базовим компонентом дошкільної освіти, Законом України від 06. 07. 2010 року № 2442-VI “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу” та Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 13. 04. 2011 року № 629, розроблена комплексна програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”.

Мета програми – розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від двох до шести років.

Завдання програми розглянуті через призму Базового компонента  дошкільної освіти. Структуру програми визначають лінії розвитку дитини.

У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією:

  • ранній вік (третій рік життя);
  • молодший дошкільний вік (четвертий рік життя);
  • середній дошкільний вік (п’ятий рік життя);
  • старший дошкільний вік (шостий рік життя).

В яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента.

Кожен розділ змістової частини програми  завершується показниками

компетентності дитини. Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання. Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти:

реалізація особистісно – орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу. Програма синтезує історичні надбання, нові досягнення теорії та практики дошкільної освіти, актуальні суспільні вимоги до неї, забезпечуючи гармонійний розвиток дитини.

У програмі визначено завдання з різних напрямків роботи з дітьми: фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний. Багато уваги в програмі відведено розділу “Фізичний розвиток”. У підрозділі “Основи здоров’я” виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності.

          Програма “Українське дошкілля” включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху,      безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.      

У розділі “Соціально-моральний розвиток” викладено завдання, зміст роботи з виховання в дітей гуманних почуттів і доброзичливих взаємин, основ колективізму; конкретизовано зміст знань про норми моралі в суспільстві, що необхідні для формування основ моральних якостей; дотримано принцип наступності з усіх аспектів морального виховання між віковими групами.

 В Програму введено напрям роботи “Духовне виховання”. Особливу увагу приділено вихованню культури поведінки дітей. Зміст програми з виховання культури побуту, спілкування з дорослими та дітьми, культури діяльності з віком поступово ускладнюється. Однією з ознак прояву соціальної компетентності є орієнтування дітей у своїх правах та обов’язках, тому в Програму введено напрямок роботи “Основи правової культури”. Прилучення до загальнолюдських цінностей відбувається у процесі формування уявлень про сім’ю, родину і завершується знаннями про Батьківщину та планету Земля.

Програма “Українське дошкілля” орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, традиції українського народу.

          Підрозділи “Ознайомлення з довкіллям”, “Народознавство” включають ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, звичаями та традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до народознавчого  матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.

Зміст підрозділу “Ознайомлення з природою”, спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника. В цьому розділі неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи.

Підрозділ “Логіко-математичний розвиток” побудований за напрямами “Кількість та лічба”, “Величина”, “Геометричні фігури”, “Орієнтування в просторі”, “Орієнтування в часі”. Діти старшого дошкільного розв’язують нескладні завдання з народної математики. Підрозділ “Основи економічної культури” ставить завдання формувати щадливість у дошкільників.

          Розділ “Мовленнєвий розвиток” спрямований на  формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексичного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним  мовленням. Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціально активної особистості, а формування такого мовлення сприяє  всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної  діяльності.

У Програмі однією зі складових мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Художньо-естетична лінія розвитку представлена у розділі “Художньо-естетичний розвиток” такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом  творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. Використовуючи такий великий спектр роботи з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття.

Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей  (малювання, аплікація, ліплення) шляхом використання виробів декоративно-ужиткового мистецтва та різних інноваційних технік малювання й аплікації. Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетентності дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію.

Реалізація завдань розділу “Креативний розвиток” за програмою “Українське дошкілля” забезпечує розвиток творчих здібностей дітей, їхньої уяви, самостійності у втіленні задуму, пошуку шляхів його реалізації тощо.

Для цього пропонується залучення дітей до різноманітних видів роботи: інсценування, драматизація твору з його творчим переосмисленням, втілення творчого задуму в образотворчу діяльність, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів, етюди, пантоміми, пошуково-дослідницька діяльність під час ознайомлення дітей з природою тощо. Все це дає великий поштовх для розвитку творчості дитини, у якої розвивається творча уява й проявляється вміння створювати нове, своє.

Розділ “Ігрова діяльність” спрямований на те що, провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра. У ньому розглянуто такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані та ігри на розвиток креативності. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор. Розширено і систематизовано завдання з розвитку трудових умінь за напрямком роботи “Трудова діяльність”. Програмові завдання побудовано з використанням оптимальної інтенсивності мислення та мовлення, що відповідає віковим можливостям дітей. Показники компетентності, якими закінчується кожен підрозділ  Програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.

Програма розвитку дітей дошкільного віку “Українське дошкілля” відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Освітня програма «Впевнений старт» реалізує державну політику в галузі освіти щодо питань особистісного розвитку дитини, враховує стратегічний курс розвитку системи освіти України загалом. Концептуальні засади програми узгоджені з пріоритетами загальнолюдських цінностей, що забезпечує спрямованість програми на формування загальної культури життєдіяльності дитини старшого дошкільного віку, максимальне використання можливостей періоду дитинства для досягнення психологічних якостей дошкільної зрілості та особистісного зростання.

Програма «Впевнений старт» розроблена відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти як державного освітнього стандарту. Реалізація Програми забезпечує оптимальні фізичні та інтелектуальні навантаження з метою охорони здоров’я та покращення фізичного, психоемоційного стану та соціального благополуччя дитини.

В основу Програми закладено відомі загальнонаукові принципи актуальності,

науковості, доступності та відповідності програмового матеріалу віковим особливостям розвитку дітей, послідовності, систематичності, концентричності, дотримання яких відповідає сучасним тенденціям розвитку, виховання і навчання дошкільників.

Відповідність світському і гуманістичному характеру освіти; єдність розвивальних, виховних, навчальних цілей і завдань дошкільної освіти; доцільність поєднання наукової обґрунтованості й можливості практичного застосування; особистісно-зорієнтована взаємодія дорослих і дітей; раціональне співвідношення організованої, самостійної та вільної діяльності у повсякденному житті; врахування провідних видів діяльності малюків забезпечують індивідуальний та диференційований підхід  у освітній роботі з дітьми; інтеграцію змісту, форм, методів, засобів розвитку, виховання і навчання дошкільників.

Мета програми «Впевнений старт» – збагачення досвіду взаємодії дитини старшого дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів діяльності, які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної зрілості.

Зміст програмових освітніх завдань кожного розділу відображає комплексний підхід до процесу формування особистісних досягнень дитини (емоційно-ціннісне ставлення, знання, вміння, життєві навички), що трактується як життєва компетентність.

Реалізація цих освітніх завдань спрямована на комплексний особистісний розвиток, що включає єдність емоційного, інтелектуального та вольового розвитку дитини.

Провідними для старшого дошкільного віку залишаються комунікативна (спілкування з однолітками та дорослими), здоров’язберігальна, пізнавально-дослідницька, мовленнєва, ігрова, художньо-естетична, господарсько-побутова (трудова) діяльність.

Програма «Впевнений старт» має чіткий, лаконічний виклад основних освітніх завдань,результатів освітніх впливів й не переобтяжена методичними порадами (вони викладені   окремо у навчально-методичному комплекті до програми, а також на порталі vstart.com.ua).

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ»

За концептуальними засадами Програма втілює прогресивні концептуальні підходи, нові погляди на роль дитини та педагога в освітньому процесі, форми організації дитячої життєдіяльності. За спрямованістю на реалізацію розвивальних, виховних, навчальних цілей освіти й змістовими складовими і наповненням Програма є комплексною.

Адже    окреслює оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей старшого дошкільного віку. Програма «Впевнений старт» базується на інваріантній складовій змісту дошкільної освіти. За рівнем упровадження є загальноукраїнською, розрахована для використання у практиці дошкільної освіти по всій території України в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, а також для інших  форм здобуття дошкільної освіти.

Реалізація програми «Впевнений старт» передбачає діяльнісний підхід. Головне завдання вихователя – організовувати життєдіяльність дошкільників у специфічно дитячих видах діяльності (спілкування, гра, образотворча, художньо-естетична тощо). Формат організації спільної взаємодії вихователя з дітьми наведено в додатку. Пріоритетними для вирішення освітніх завдань кожного розділу програми є такі форми організації життєдіяльності дітей та засоби особистісного розвитку дітей:

•         заняття: інтегроване, комплексне, предметне;

•         складання карти активностей;

•         підгрупова робота «4х4»;

•         ситуація вибору «Один/два/три +»;

•         «Коло друзів»;

•         проблемна ситуація;

•         активне слухання

Програма «Впевнений старт» передбачає два рівні впровадження: репродуктивний (за принципом «Роби як Я») та творчий (самостійне формулювання змісту освітньої роботи).

Відмінним принципом побудови Програми є її зорієнтованість на освітній результат – вихователь планує власну діяльність орієнтуючись на очікуваний результат («Що я хочу, щоб засвоїли діти?», «Яким має бути кінцевий результат?»).

Оновлена програма передбачає сучасний формат організації життєвого простору дитини – «Карта активностей тижня» (наведено в додатку). Вихователь складає тижневу карту активностей, до якої входять навмисне організована дорослим активність зі всіма дітьми, активність з підгрупами за ініціативою дорослих чи дітей, самостійна активність дитини. Результати програми можуть бути посилені організацією повного інформаційного дня дитини. Передбачено спрощений формат перспективного та календарного планування діяльності вихователя. «Книга для вихователя» побудована так само, як «Книга дошкільника», містить завдання для педагога, методичні рекомендації виконання освітніх завдань та результат дня (входять до навчально-методичного комплекту).

Реалізація програми «Впевнений старт» потребує врахування специфічно дитячих видів діяльності (спілкування, гра, образотворча, господарсько-побутова, пізнавально-дослідницька, здоров’язберігальна діяльність). Це забезпечує формування психологічної зрілості дошкільника, готовності дитини до систематичного навчання в умовах нової української школи (життєві компетентності та здатність до навчання: мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, сформований інтерес до пізнавальної діяльності).

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Комунікативна діяльність, або спілкування дитини старшого дошкільного віку розуміється як самостійний вид специфічно дитячої діяльності, в якому    формуються та розвиваються комунікативні навички та навички взаємодії. Головним навчальним змістом діяльності спілкування є розуміння іншої людини.

Кінцевим результатом життєвих навичок у спілкуванні виступає адекватність дій (емоційних, мовленнєвих, поведінкових) різноманітним ситуаціям спілкування в грі, в пізнавально-дослідній та інших видах діяльності, які забезпечують взаєморозуміння між учасниками комунікації). Невербальні засоби спілкування та мовленнєве висловлювання (думка, що оформлена у мовлення) є інструментальними засобами комунікативної діяльності. Саме тому вони виступають освітнім змістом «научіння» кожної дитини правильно та адекватно, відповідно до ситуацій спілкування, використовувати різноманітні засоби комунікації.

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА, РУХОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Здоров’язберігальна діяльність передбачає ефективний вплив на стан фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей. Полягає у вирішенні таких завдань: охорона життя та зміцнення здоров’я, підвищення рівня стійкості та опірності організму несприятливим факторам довкілля; поліпшення розумової та фізичної працездатності; зміцнення опорно-рухового апарату, формування правильної постави та склепіння стопи; підвищення функціональних можливостей організму; виховання позитивних моральних та вольових рис. Конкретизується через наступні освітні завдання.

ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Пізнавально-дослідницька діяльність дитини старшого дошкільного віку забезпечує розвиток пізнавальних психічних процесів: пам’ять, увага, уява, мислення, сприймання; розвиток розумових операцій: аналіз, порівняння, синтез, узагальнення, класифікація; безпосередньо пов’язана з мовленнєвим, художньо-естетичним та фізичним розвитком; відбувається через усі види діяльності дошкільника; актуалізується через смислові акценти, відповіді, на які шукає дитина у створених педагогом розвивальних ситуаціях. Зміст освітніх завдань конкретизовано у напрямках: «У світі предметів», «У світі людей», «У світі природи», «Елементарні математичні уявлення», «Досліди та експерименти». Провідним засобом та результативним показником вирішення освітніх завдань цього розділу є здатність дитини висловлювати свої думки (самостійність думки, що виражена у слові), мовленнєвий розвиток дитини (див. наступний розділ), розвиненість психічних процесів і способів пізнання. Наскрізні завдання: засвоєння знань, розвиток розумових операцій, опанування способами пізнавально-дослідної діяльності. Особливим засобом пізнавально-дослідної діяльності є засвоєння знаків та символів. Цьому слугуватимуть логіко-математичні знаки та знаки писемного мовлення (літери), інші знаки як символи. Навчати способам використання цих знаків у пізнанні оточуючого світу.

МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мовленнєвий розвиток дитини показує ефективність розвивальних впливів дорослих у збагаченні досвіду взаємодії малюка зі світом природи, людей, предметно-технічного оточення. Очікуваний результат: єдність емоцій, інтелекту та вольової регуляції у мовленнєвій поведінці дитини. Специфіка мовленнєвого розвитку дитини така, що вимагає комплексного підходу до реалізації всіх завдань опанування мовою (рідною, спорідненою, іноземною). І хоча в певних формах мовленнєвої роботи можуть бути домінуючі завдання з розвитку мовленнєвих навичок (звуковимова, граматична правильність, розширення словникового запасу),загалом усі вони взаємозалежні, взаємопов’язані й саме тому формують основну здатність людини як свідомої істоти – мислити та виражати свої думки словами. Тому створення дорослим діяльнісних розвивальних ситуацій, в яких дитина ДІЄ, МИСЛИТЬ, виражає своє ЕМОЦІЙНЕ СТАВЕННЯ до подій, формує всі форми мислення (предметно-практичне, образне, словесно-логічне) та здатність використання мови як інструменту самовираження. Вирішення освітніх завдань цього розділу може і має відбувати в усіх видах діяльності дитини (через усі розділи програми «Впевнений старт»).

Саме це формує нову якість психічного розвитку дитини – цілісність психіки, яка виражається у єдності емоційних, інтелектуальних, вольових якостей, а також у мовленнєвій поведінці дитини.

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гра – провідна діяльність дитини старшого дошкільного віку. Організація ігрової діяльності виконує одночасно широкий діапазон функцій: від згуртування дітей до винахідницької діяльності, але найголовнішою є досвід соціальної взаємодії на засадах емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе, до інших людей (дітей/дорослих), до світу. Передбачає розвиток творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості дітей в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Серед видів ігор чинне місце займає сюжетно-рольова гра. Завдання вихователя сприяти переходу дошкільників на творчий рівень сюжетно-рольової гри.

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Господарсько-побутова діяльність включає в себе працю у повсякденному житті, самообслуговування, діяльність у природі, художньо-створювальну діяльність у побуті (дизайн). Залучення дітей до праці, зокрема до господарсько-побутової та самообслуговування, має неабияке значення в процесі формування у дітей самостійності та організованості. Важливим аспектом цього напрямку діяльності є виховання у дітей ціннісного ставлення до результатів праці інших людей. Цей розділ програми висвітлює освітні завдання, виконання яких сприятиме трудовому вихованню дошкільників.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Художньо-продуктивна діяльність дітей, пов’язана зі сприйманням творів мистецтва, формуванням ціннісного ставлення до нього, а також відображенням естетичних уявлень, вражень дітьми у власній творчості. Художньо-естетичний розвиток дитини здійснюється під час реалізації змісту художньо-естетичної діяльності (художньо-літературної, зображувальної, музичної, театральної) і залежить від вікових особливостей та індивідуальних можливостей дитини, її здібностей і нахилів. На рівень досягнень дитини також впливають ставлення батьків до мистецтва, умови художньо-естетичного виховання в родині та дошкільному навчальному закладі. Зміст освіти в художній діяльності складається з комплексу завдань (освітні, виховні, розвивальні), мистецького репертуару (орієнтовний комплекс художніх творів), тематики мистецької діяльності, презентаційних, підсумкових форм організації роботи з дітьми тощо (їх представлено в додатках та методичних рекомендаціях до програми).

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

Цілісний розвиток особистості старшого дошкільника передбачає, що дитина віку має емоційно-ціннісне ставлення до різних аспектів особистого життя, найближчого оточення, життя природи і соціуму; виявляє сформованість базових знань про світ природи і суспільства, життєві навички (компетентності) взаємодії з оточенням та навички володіння інструментом пізнання, відтворення та перетворення світу за допомогою мовних та інших засобів; демонструє розвиненість особистісних якостей та рис характеру, що уможливлює регуляцію її поведінки та діяльності. Цей розділ програми є прообразом кінцевого результату її реалізації.

 ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ

ЗРІЛОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Характеристика розвитку дитини, яка готова до шкільного навчання, ґрунтується на досягненні психологічної зрілості дошкільника, що проявляється у практичній діяльності.

Психологічна розвиненість дитини дошкільного віку характеризується можливістю дитини проявити свою продуктивну активність у взаємодії з навколишнім світом через різні види діяльності. Така розвиненість передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини. Названі вище якості є фундаментальними для новоутворень дошкільного дитинства, вони визначають психічну активність дитини як суб’єкта розвитку та подальшого саморозвитку і забезпечують легку адаптацію дитини до нового соціального статусу учня початкової школи.

ПОКАЗНИКИ

ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ

Ефективність впровадження програми «Впевнений старт» аналізується за характеристиками досягнень дитини. Достатнім вважається ступінь розвиненості дітей, яку демонструють старші дошкільники у різних специфічно дитячих видах діяльності (спілкування, гра, образотворча, господарсько-побутова, пізнавально-дослідницька, здоров’язберігальна діяльність).

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПУЛИНСЬКОГО ЗДО №2 «СОНЕЧКО»
Пулинський ЗДО №2 «Сонечко» розташований в типовому двоповерховому приміщенні, загальною площею 1987,7 м/кв. Проектна потужність закладу дошкільної освіти складає 280 місць. Заклад розрахований на 12 груп.
Територія закладу має огорожу по всьому периметру, 5 ігрових майданчиків, 1 спортивний майданчик, гойдалки, пісочниці, фізкультурне обладнання.
Навчально-матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 19.12.2017р № 1633, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах».
В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей, відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно – ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми. Ігрові зони обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.
У кожній групі є окремі куточки для зберігання посуду і встановлені електричні бойлери у кожній групі.
У закладі є інвентар (необхідної кількості), який промаркований та використовується за призначенням.
В музичній залі представлені сучасні технічні засоби навчання: музичний центр,піаніно, магнітофон, музичні інструменти. У музичній залі проводяться заняття з фізкультури, наявний спортивний інвентар: обручі, скакалки, лави, ребристі дошки, м’ячі, кеглі.
В закладі дошкільної освіти є в наявності протипожежний інвентар, пожежний щит, вогнегасники, створена комісія з протипожежної безпеки. Вчасно проводиться інструктаж. Працівники закладу дошкільної освіти дотримуються Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей.
Систематично ведеться облік майна, списання проводиться згідно з чинним законодавством.
Навчально-матеріальна база оновлюється поступово. У перспективі – подальше придбання сучасного обладнання, меблів, надвірного інвентарю.
Фінансове забезпечення діяльності навчального закладу здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту».
Стан матеріально-технічної бази відповідає належному рівню.
Згідно з наказом МОНУ «Про охорону праці» від 26.12.2017 №1669 у закладі дошкільної освіти здійснюється робота з охорони праці та техніки безпеки. Наказом по ЗДО затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу. Робота забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходами безпеки праці.
Всі приміщення закладу дошкільної освіти обладнані необхідним інвентарем та меблями.
Кабінет директора забезпечений меблями для зберігання документації керівника. Наявний комп’ютер та принтер, підключення до мережі інтернет, сейф, де зберігаються трудові книги працівників та книга їх руху.
Пральна кімната обладнана пральною машиною-автомат, кімната для прасування та зберігання постільної білизни, рушників, чистої білизни,зала для сушіння білизни.
Харчоблок забезпечено достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, який промаркований та використовується за призначенням. Посуд виготовлений з нержавіючої сталі та з алюмінію, у відповідності до санітарних норм та зберігається на стелажах.

КАДРОВИЙ СКЛАД

Пулинського ЗДО №2 «Сонечко»
Відділу освіти Пулинської селищної ради
Пулинського району Житомирської області
2019/2020 навчальний рік укомплектовано кадрами відповідно до штатного розкладу
У закладі працює 11 педагогів:
Директор – 1
Музичний керівник – 1
Вихователь – 9
Обслуговуючого персоналу – 15
Заступник директора з господарства – 1
Сестра медична старша – 1
Помічники вихователів – 6
Машиніст з прання та ремонту спецодягу(білизни)- 1
Кастелянка – 1
Кухарі – 2
Підсобний працівник – 1
Сторож – 1
Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівлі – 0.5

Правила прийому дітей до Пулинського ЗДО №2 “Сонечко”

Перелік документів для прийому дітей до закладу дошкільної освіти

Відповідно до Положення  про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), та розділу ІІ Статуту   Пулинського ЗДО №2 «Сонечко»

1. Зарахування дитини у заклад дошкільної освіти здійснюється директором протягом календарного року.

2. Підставою для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідні документи:

– заява від батьків або осіб,які їх замінюють;

– медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– довідка сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;

– свідоцтво про народження дитини;

– документи, які підтверджують статус пільгової категорії сім’ї.

3. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі:

– її хвороби карантину;

– санаторного лікування  та реабілітації;

– на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

– у літній оздоровчий період (75 днів).

4. Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 – на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом двох місяців;

5. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини з закладу дошкільної освіти не менш як за 10 календарних днів, письмово.